Projekt pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/projekty-unijne/wirtualny-warszawski-obszar-funkcjonalny-virtual-wof/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecieProjekt pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie: 2.1 Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c), realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu  52 984 621,60 PLN  ,
w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  39 285 690,44  PLN,

wkład własny  13 698 931,16 PLN  .

Planowany okres realizacji projektu 01-07-2016 do 30-12-2022.

Lider projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizująca projekt : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest  Miasto Stołeczne Warszawa , a partnerami  25 gmin Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów

Wartość komponentów realizowanych w Mieście Ząbki wynosi 1 368 751,51 PLN., natomiast wysokość dotacji to 976 149,17 PLN.

Cel główny projektu: Poniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy użyciu technologii mobilnych.

Cel będzie realizowany poprzez podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. 
Cele tematyczne:

  1.   Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
  2. Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
  3. Podniesienie jakości usług transportu publicznego na terenie WOF;
  4. Usprawnienie systemu parkowania przyulicznego/na miejskich parkingach na obszarze WOF;
  5. Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu parametrów środowiskowych na terenie WOF.

Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach (komponentach):


E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

1. mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. w urzędach, stacjach metra, przejściach podziemnych:

- nawigowanie wewnątrz budynków i w zamkniętych przestrzeniach

- lista spraw i informacji, gdzie/co załatwić – prowadzenie do pokoju/okienka

- ostrzeganie o przeszkodach

- wysyłanie aktualności, komunikatów, zaproszeń

2. oznaczenie „wizytówkami” placówek oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, pomocy społecznej.

Komponent jest realizowany przez Warszawę i 18 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów
i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

Komponent zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge'a  - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacji będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.

Komponent jest realizowany przez Warszawę, 21 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


e-transport publiczny – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową i asystenta osoby z niepełnosprawnością, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; Komponent jest realizowany przez Warszawę i 7 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki.


E-parkowanie –dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych.

Komponent jest realizowany przez Warszawę 


e-środowisko - zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF.
Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wybór przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna;

Komponent jest realizowany przez Warszawę i 18 gmin partnerskich w tym miasto Ząbki


Planowane efekty projektu:

- Zwiększenie liczby mieszkańców i turystów korzystających z e-usług publicznych

- Szersze włączenie osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku w życie społeczne WOF

- Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców WOF

- Zwiększenie liczby gmin oferujących innowacyjne e-usługi mieszkańcom i turystom

- Pobudzenie innowacyjności lokalnych firm, organizacji pozarządowych, osób i zwiększenie udziału zaangażowania partnerów w kreowaniu rozwiązań z zakresu smart city

- Budowa ekosystemu innowacji sektora publicznego na poziomie metropolitalnym
- Podniesienie atrakcyjności i innowacyjności WOF w oczach mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw, inwestorów.

Więcej informacji na temat projektu udziela Marta Lipczyńska mlipczynska@um.warszawa.pl

W zakresie realizacji w mieście Ząbki:

Tomasz Kret tomasz.kret@zabki.pl 

Iwona Potęga iwona.potega@zabki.pl