Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki

Obraz domyślny

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00.


Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


Wartość projektu: 43 035 329,63 PLN , w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej : 36 580 030,18 PLN.


Termin realizacji: lata 2017-2020.


Cel główny projektu : „Poprawa efektywności gospodarowania wodami opadowymi oraz odporności na skutki zmian klimatu dzięki budowie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.


Projekt polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej o sumarycznej długości ok. 12 km, pompowni ścieków z zasilaniem, 3 zbiorników retencyjnych przy ul. Batorego, ul. Powstańców, ul. Piłsudskiego oraz wylotów do rowów na terenach kolejowych. Ponadto zostanie opracowany Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu zgodnie z uchwałą nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Opracowanie Planu pozwoli na zintegrowanie i optymalizację działań ukierunkowanych na adaptację do zmian klimatycznych co zaowocuje ich większą skutecznością.


Projekt zakłada realizację następujących zadań:

I. Roboty budowlane:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza
 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańska i Wita Stwosza
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Herberta
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Różana
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoprojektowana
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, Traugutta
 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląska, Gałczyńskiego
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzywa
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów (etap I)
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul Zycha
 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bociania, Olszewskiego, Sokola, Zycha
 12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów (etap II)
 13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego, Andersena, Maczka
 14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśna
 15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złota
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego
 17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego
 18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lotnicza
 19. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolna, Kołłątaja, Piłsudskiego
 20. Zbiornik Batorego
 21. Zbiornik Powstańców
 22. Wylot do rowu za Praską Giełdą Spożywczą
 23. Zbiornik Piłsudskiego

II. Opracowanie Miejskiego Programu Adaptacji do zmian klimatu

III. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

W obszarze środowiska naturalnego:

 1. zwiększenie ilości retencjonowanej wody,
 2. minimalizowanie skutków gwałtownych deszczy,
 3. poprawa warunków hydrologicznych,
 4. poprawa oszczędności gospodarowania zasobami wodnymi,

W obszarze społeczno– gospodarczym:

 1. poprawa jakości życia mieszkańców,
 2. przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego miasta,
 3. poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców,
 4. ochrona infrastruktury miejskiej,
 5. promowanie postaw prośrodowiskowych


Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
 lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony

internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci


 www.pois.gov.pl