Projekt pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"

Obraz domyślny


Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9408/17-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu 75 389 661,95 PLN , w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 60 069 860,20 PLN.

Planowany okres realizacji projektu 22-12-2014 do 30-06-2020.

Cel główny projektu: Poprawa jakości powietrza w gminach WOF poprzez promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako alternatywy dla transportu samochodowego.

Projekt obejmuje budowę dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych na terenie 7 gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu powstanie 34,76 km dróg dla rowerów oraz 12,37 km dróg dla rowerów i pieszych, z czego na terenie Miasta Ząbki 1,805 km dróg dla rowerów i 2,220 km dla rowerów i pieszych. W ramach projektu zostanie utworzona infrastruktura towarzysząca w tym miejsca postojowe dla rowerów zlokalizowane np. w pobliżu parkingów P+R, węzłów kolejowych, pętli autobusowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura – drogi dla rowerów, która umożliwi rozwój alternatywnej formy komunikacji w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Dzięki realizacji projektu łączna długość tras rowerowych wzrośnie o 104% względem wartości bazowej. Ich budowa poprawi stan jakości powietrza w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, tj. CO2, SO2 czy PM10.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa klimatu akustycznego.

2. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Zapewnienie sprawności przemieszczania się.