Projekt pn. Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Obraz domyślny

Projekt pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach”,

realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Ząbki i firmą „Mały Inżynier” Ewa Bednarek.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.02-14-a854/18-00 z dnia 23.11.2018r.

Wartość projektu: 413 862,50 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 393 142,51 PLN .

Okres realizacji: od 01-09-2018 do: 31-03-2021

Do 31.03.2021 160 uczniów (80K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach zdobędzie kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty m.in. przez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) przez objęcie uczniów dodatkowymi, wysokiej jakości, zajęciami pozalekcyjnymi;

b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

W ramach projektu odbędzie się 1680 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych
i technicznych oraz przedsiębiorczości, przeprowadzone zostanie również 6 projektów edukacyjnych.

Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i komputerowej (TIK).


Tematyka zajęć dodatkowych :

1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki

2. Przyrodnicze laboratorium

3. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych

4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej

5. Pokazy naukowe

6. Laboratorium robotyki

7. Laboratorium kodowania.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o

zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.