Projekt pn. Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Obraz domyślny

Projekt pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach”,


realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Ząbki i firmą „Mały Inżynier” Ewa Bednarek.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 z dnia 23.11.2018r.

Wartość projektu: 413 875,01 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 393 175,01 PLN.

Okres realizacji: od 01-09-2018 do 31-12-2020

Cel główny: Do 31.12.2020, 160 uczniów (80K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach zdobędzie kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty m.in. przez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) przez objęcie uczniów dodatkowymi, wysokiej jakości, zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

W ramach projektu odbędzie się 1530 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych
i technicznych oraz przeprowadzone zostaną 2 projekty edukacyjne, odbędą się również 2 wycieczki dla 80 uczestników/uczestniczek. Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej i komputerowej (TIK).

Tematyka zajęć dodatkowych :

    Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
    Przyrodnicze laboratorium
    Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
    Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
    Pokazy naukowe
    Laboratorium robotyki
    Laboratorium kodowania
    Półkolonie Laboratorium Naukowe