Projekt pn. "Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach"

Obraz domyślny


Projekt pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach”,

realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Ząbki i firmą „Mały Inżynier” Ewa Bednarek.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.02-14-a852/18-00 z dnia 23.11.2018r.

Wartość projektu: 413 588,75 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 392 888,75 PLN .

Okres realizacji: od 1.01.2019 do 31.03.2021.

Cel główny: do 31.03.2021, 180 uczniów (90K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach

zdobędzie kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty m.in. przez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) przez objęcie uczniów dodatkowymi , wysokiej jakości , zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

W ramach projektu odbędzie się 1680 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych oraz języków obcych i przedsiębiorczości, odbędą się również 4 wycieczki dla 160 uczestników/uczestniczek.

Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej i komputerowej (TIK).

Tematyka zajęć dodatkowych :

  1. Spotkanie z królową
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Język obcy angielski
  4. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
  5. Projekty edukacyjne
  6. Laboratorium kodowania
  7. Laboratorium robotyki
  8. Półkolonie naukowe
  9. Pokazy naukowe
  10. Wycieczki zw. z naukami ścisłymi : ogród botaniczny w Powsinie , Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Nauki Kopernik.