Program pn. "Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Obraz domyślny


Program pn. „Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA NR I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, DZIAŁANIA: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

„Zdalna Szkoła +” to następny program przeznaczony na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakupie wyposażenia niezbędnego do nauki zdalnej umożliwiającego realizację lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Dofinansowanie do 100%.

Miasto Ząbki uzyskało dotację w wysokości 74.998,00 PLN , co stanowi 100% środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o powierzenie grantu nr 1251332295 z dnia 03.07.2020 r.

Okres realizacji: od 03.07.2020 r. do 03.01.2021 r.

Cel główny projektu realizowanego przez Miasto Ząbki to zakup 28 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszy optycznych bezprzewodowych. Uzyskany w ten sposób sprzęt zostanie przekazany do publicznych Szkół Podstawowych w Ząbkach.