Mazowieccy Liderzy e-Administracji

Obraz domyślnyTytuł projektu : Mazowieccy Liderzy e-Administracji.


Numer umowy o dofinansowanie: POWR.02.18.00-00-0021/17


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki, edukacji. Działanie: 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne.


Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w partnerstwie z Certes Sp. z o.o., Gminą Ząbki , Gminą Góra Kalwaria, Gminą Tarczyn, Gminą Celestów, Gminą Cegłów, Powiatem Wołomińskim, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Gminą Izabelin.


Wartość projektu : 1 492 009,43 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego : 1 256 995,43 PLN


Planowany okres realizacji projektu 1-11-2017 do 30-06-2019


Celem głównym : wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczych w 8 JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatki i opłat lokalnych, oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 – 30.06.2019r.

Grupa docelowa: 8 JST oraz ich pracownicy 150 osób , w tym 96 Kobiet, 54 Mężczyzn.

Działania w ramach projektów:

 1. Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczny proces obsługi podatkowej i opat lokalnych oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy.
 2. Podniesienie kompetencji kadr JST (150 osób: 96 Kobiet i 54 Mężczyzn), przez szkolenia
  z poniższych obszarów:
 1. Podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowanych narzędzi elektronicznych, obsługi klienta , orzecznictwa w procesie e-usług w obszarach podatkowych, opłat lokalnych)
 2. Zarządzania nieruchomościami ( w zakresie orzecznictwa)
 1. Wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacyjnych o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy on-line.
 2. Elektronizacja procesu świadczeń usług przez nowe e-usługi w obszarze podatki
  i nieruchomości.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 1. Usprawnienie pracy 8 JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. Poprawienie dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalnych użytkownikach i nieruchomościach gruntowych w 8 JST
 3. Rzeczywista poprawa jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 8 JST oraz realny rozwój e- administracji samorządowej wspierającej potrzeby przedsiębiorców
 4. wzrost wiedzy i umiejętności pracowników gmin w zakresie świadczenia usług elektronicznych-rozwój kadr administracji.