Kreatywny uczeń- innowacyjna szkoła

Obraz domyślny


Numer umowy o dofinansowanie : RPMA.10.01.02-14-8062/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Edukacja dla rozwoju regionu , 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki, w okresie 01.08.2017 – 31.08.2018, pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu: 1 998 811,20 PLN , w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego : 1 599 048,96 PLN

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. Rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów , w tym 400 Kobiet, poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym
  i wakacyjnym;
 2. Doposażenie sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, z zakresu:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Naukowe Show
 8. ROBO-Lab
 9. Laboratorium Kodowania
 10. Półkolonie naukowe


W ramach działań w projekcie zostanie zakupiony sprzęt do pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych na terenie Ząbek oraz sprzęt TIK m.in. monitor interaktywny, Wizualizer, laptopy z oprogramowaniem biurowym.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Projekt zakończono.