Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja instniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Zabkach w ramach ZIT WOF

Obraz domyślny

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6159/16-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wartość projektu 5 521 961,60 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 417 569,28 PLN


Planowany okres realizacji projektu 01-07-2015 do 30-09-2018

Cel główny projektu: "Zwiększenie roli systemu transportu publicznego oraz poprawa uwarunkowań środowiskowych na terenie Miasta Ząbki".


Projekt obejmuje poniższe działania:

  1. Budowę naziemnego parkingu P+R usytuowanego w Ząbkach w okolicach przystanku PKP przy ul. Piłsudskiego, na 50 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych) i 12 miejsc dla rowerów (kategoria D),
  2. Przebudowę istniejącego garażu podziemnego celem jego adaptacji na potrzeby P+R, usytuowanego w okolicach dworca kolejowego w Ząbkach, pod pierzeją handlową między ulicą Orlą a ulicą Poniatowskiego, zawierającego docelowo 112 miejsc postojowych dla samochodów, 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz parkingu oraz 8 miejsc postojowych dla motocykli lub motorowerów, 12 miejsc postojowe dla rowerów oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych (kategoria A)


Planowane efekty: W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura – parkingi typu „Parkuj i Jedź”, które umożliwi przesiadanie się z indywidualnego transportu, głównie zmotoryzowanego do środków transportu zbiorowego. Komunikacja transportem zbiorowym staje się istotną alternatywą dla przejazdów samochodami. Niewydolny układ drogowy i duża ilość samochodów na drogach negatywnie wpływa zarówno na aspekty środowiskowe, jak i wydłuża znacznie czas podróży do miejsc docelowych. Dlatego bardziej opłacane pod względem oszczędności finansowych jak i oszczędności czasu wydaje się korzystanie ze środków transportu publicznego.

Pozostawianie pojazdów na parkingach P+R pozwoli ograniczyć liczbę samochodów na drogach dojazdowych do Warszawy i ograniczy emisyjność indywidualnego transportu zmotoryzowanego. Projekt istotnie przyczyni się do poprawy stanu powietrza jak i spadku poziomów hałasu. Realizacja projektu służy zwiększonemu wykorzystaniu przyjaznego środowisku form transportu zbiorowego oraz ograniczeniu liczby samochodów w ruchu drogowym. Jest to projekt kompleksowy, obejmujący swoim zasięgiem obszary o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu. Prowadzi on bowiem do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń,
w szczególności PM10.


Cele szczegółowe:

  1. Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa klimatu akustycznego.
  2. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym, poprawa wydolności układu drogowego. 
  3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Realizacja projektu spowoduje, że: - dostosowany zostanie ruch samochodów do możliwości układu drogowego,-  w długim okresie czasu należy oczekiwać zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz przemieszczania się transportem publicznym,- zmniejszeniu ulegnie ilość wypadków samochodowych.
  4. Zapewnienie sprawności przemieszczania się – możliwość wyboru środka transportu oraz realnego oszacowania czasu podróży.
  5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej równomierne rozmieszczenie parkingów P+R na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.