Bliżej rynku pracy

Obraz domyślnyTytuł projektu : Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF


Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.03-14-5894/16


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.


Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa (które jest wnioskodawcą), Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miasto Marki, Miastem Zielonka, Gminą Nadarzyn, Gminą Otwock, Gminą Miasto Pruszków, Gminą Łomianki, pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


Wartość projektu 2 381 103,75 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 127 173,75 PLN


Planowany okres realizacji projektu 01-09-2017 do 30-06-2019


Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

Zakres tematyczny : Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe : Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;

2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;

3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;

4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;

5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;

6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;

7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;

8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu :

  • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
  • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego