Najczęściej zadawane pytania

Obraz domyślny

Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów zmieszanych oraz utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregacji śmieci dostarcza firma odbierająca odpady.

Ile mogę wystawić pojemników/worków z odpadami?

Nie ma znaczenia ile odpadów zostanie wytworzonych w okresie rozliczeniowym przez mieszkańców danej nieruchomości, gdyż w nowym systemie odebrana zostanie każda ich ilość.

Czy gmina przesyła właścicielom decyzje o wysokości należnej  opłaty/fakturę?

Nie. Wymiar opłaty został ustalony przez właściciela w deklaracji, opłata wnoszona jest na konto gminy.

Czy od 1 stycznia 2020r. uległy zmianie numery rachunków bankowych i stawki za odpady komunalne?

Nie uległy zmianie indywidualne rachunki bankowe oraz stawka opłaty za odpady komunalne. Zmieniły się terminy płatności czyli od początku 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące.

Jakie są terminy płatności?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca z dwóch miesięcy, za które jest uiszczana do: 

  • 31 stycznia (za styczeń i luty), 
  • 31 marca (za marzec i kwiecień), 
  • 31 maja (za maj i czerwiec) 
  • 31 lipca (za lipiec i sierpień), 
  • 30 września (za wrzesień i październik), 
  • 30 listopada (za listopad i grudzień).

Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin w przypadku ich nieuzyskania.

Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie oznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie, większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Czy wiesz, że każda tona selektywnie zebranej makulatury ratuje życie 17 drzewom i oszczędza 1200 l wody ?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

Czy dziecko zaliczamy do osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym?

 Dziecko również produkuje odpady. Podczas najzwyklejszych codziennych czynności, takich jak choćby pielęgnacja malucha powstają odpady komunalne: pieluszki, chusteczki do pielęgnacji, opakowania po kremach, mydłach, szamponach itd. Szacuje się, że   dziecko w ciągu całego pieluchowania zużywa ich od 4,5 do 6 tys. sztuk. To około 2 ton odpadów.

Czy należy myć butelki, słoiki i inne pojemniki przed wyrzuceniem?

Przed wyrzuceniem opakowania należy całkowicie opróżnić z zawartości. Nie jest jednak konieczne ich mycie, nie trzeba usuwać też etykiet.

Czy plastikowe butelki powinny być przed wyrzuceniem odkręcone czy zakręcone?

Odpady opakowaniowe, w tym butelki plastikowe, należy całkowicie opróżnić z ich zawartości, oczyścić i co bardzo ważne - trwale zgnieść! Najlepiej wyrzucać oddzielnie zgniecioną butelkę i oddzielnie zakrętki, ponieważ są one odzyskiwane  w innych procesach technologicznych. W związku z tym, że plastikowe nakrętki zbierane są w celach charytatywnych można też przekazać je na taki właśnie cel.

Kiedy mam złożyć deklarację?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za styczeń należy składać do 10 lutego  i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca ( w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz.

Kto powinien złożyć deklarację w zabudowie wielorodzinnej?

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Co to jest deklaracja „zerowa”?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować urząd o zaprzestaniu wytwarzania odpadów na danej nieruchomości poprzez złożenie deklaracji „zerowej” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację taką należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Sprzedaż nieruchomości i zgłoszenie deklaracji przez nowego właściciela nie zwalnia poprzedniego właściciela z powyższego obowiązku.

Co to są odpady niebezpieczne?

Są to odpady oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.  Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą.

Zaliczamy do niech:

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, zatem zmieszane z innymi odpadami na składowisku czy porzucone na dzikich wysypiskach, niszczejąc uwalniają toksyczne związki do gleby, a następnie do wód i łańcuchów pokarmowych organizmów żywych,

-baterie i akumulatory,

-substancje chemiczne,

-przeterminowane i niewykorzystane leki.

Czy gmina odbierze moje odpady jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

W przypadku nieruchomości, na których powstają odpady w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę na ich odbiór zgodnie z przepisami odrębnymi.

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, których ze względu na duże rozmiary mieszkaniec nie umieści w pojemniku na odpady, np.: zużyte meble (łóżka, wersalki, fotele, krzesła, stoły, szafki, szafy, materace, lampy, dywany, lustra, biurka.), zabawki, wózki dziecięce, rowery, deski do prasowania, suszarki, opony z pojazdów osobowych,  sprzęt RTV (radia, telewizory, komputery, monitory), AGD (lodówki, pralki).

Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych z nieruchomości odbywa się wg harmonogramu zamieszonego na stronie Urzędu Miasta, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.