TAKrodzina.pl

Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta Ząbki z rodzin wielodzietnych

Dnia 29 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego a Miastem Ząbki reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ząbki. Lokalny program Powiatowej Karty Rodziny wdrożony został zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Ząbki w tej sprawie

 • Uchwałą Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki dnia 13 marca 2013 r . w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny Takrodzina.pl,
 • Uchwałą Nr LIV/495/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.
 • Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miasta Ząbki dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.

Informuję Państwa , że:

 • Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, których członkowie mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Ząbki pod wspólnym adresem.
 • W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Program ma zastosowanie również do Rodzin Wielodzietnych, których członkowie mają miejsce zamieszkania pod wspólnym adresem na terenie innych niż Miasto Ząbki gmin Powiatu Wołomińskiego realizujących Program.
 • Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.

Wsparcie Rodziny Wielodzietnej polega na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:

 1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
 2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiana w szkole.

Aby korzystać z ww. ulg członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Powiatu Wołomińskiego muszą posiadać Powiatową Kartę Rodziny dla poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci, w tym także dzieci uczących się, które ukończyły 18 lat).
Aby otrzymać Powiatową Kartę Rodziny należy ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl pobrać wniosek „Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Powiatowej Karty Rodziny” a następnie wypełnić go przez ojca lub matkę rodziny wielodzietnej. Wniosek można pobrać również w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 35, I piętro.
Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument (do wglądu) potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni,
 • zaświadczenie ze szkoły (do wglądu) potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci z rodzin wielodzietnych, które ukończyły 18 lat,
 • kolorowe zdjęcia formatu jak do legitymacji lub dowodu osobistego, poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci), opisane na odwrocie czyje to zdjęcie podając: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub opisane zdjęcia w formie elektronicznej na adres: iwona.kosko@zabki.pl.

Powiatowa Karta Rodziny dla poszczególnych członków z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki, będzie wyrabiana w Starostwie Powiatowym w Wołominie, po przekazaniu przez Miasto Ząbki zbiorczego wniosku z terenu Miasta Ząbki o wyrobienie i wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych z naszego Miasta. Kartę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie będzie można odebrać w  Urzędzie Miasta Ząbki.
W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wnioski o wydanie Powiatowej Karty Rodziny łącznie z opisaną powyżej dokumentacją składać w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 35, I piętro, tel. 22 5109-742.


Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wypełnione zgodnie ze wzorem wniosku umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl wraz z wymaganą załączoną do wniosku dokumentacją.