TAKrodzina.pl

Szanowni Państwo, mieszkańcy Miasta Ząbki z rodzin wielodzietnych

Od 2013 r. Miasto Ząbki realizuje Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl (dalej Pogram). W dniu 12 marca 2020 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę
Nr XXV/224/2020 w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.


Informuję Państwa , że:

 1. Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki
  jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego, w których rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego
  w Wołominie oraz opłacają w gminie miejsca zamieszkania podatki i opłaty lokalne.
 2. Wymóg opłacania podatków i opłat lokalnych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które na terenie Ząbek nie mają tytułu do uiszczenia podatku na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
 3. Rodzice, opiekunowie z rodzin wielodzietnych, o których mowa w ust. 1,
  nie odprowadzający podatku dochodowego od osób fizycznych, składają oświadczenie
  o braku dochodów wymagających odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 4. Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców lub opiekunów albo jednego rodzica lub opiekuna sprawujących opiekę i wychowujących troje lub więcej dzieci
  w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświaty lub przepisach regulujących szkolnictwo wyższe, przy czym do liczby dzieci wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełnią funkcję rodziny zastępczej.
 5. Wsparcie Rodziny Wielodzietnej polega na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki,
  jego jednostki organizacyjne oraz Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego, zwaną dalej „Katolicką Szkołą”, systemu następujących zniżek dla posiadaczy Karty:
  - 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ząbki,
  - 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
  - 50 % zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań
  w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
  - 50 % zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki
  i Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego,
  nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, przy czym zniżka nie przysługuje, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole.
 6. Prawo do korzystania z ww. zniżek przysługuje posiadaczom ważnej Karty.
 7. Uprawnionymi do korzystania ze zniżek oferowanych przez Miasto Ząbki, jego jednostki organizacyjne i Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego, są posiadacze Karty będący mieszkańcami wszystkich gmin z terenu powiatu wołomińskiego uczestniczących w Programie.
 8. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek na terenie Miasta Ząbki, a także ze zniżek i ulg udzielanych na terenie innej gminy uczestniczącej w Programie.
 9. Mieszkańcy Miasta Ząbki otrzymują zwrot części kosztów zakupu towarów i usług określonych przez inną gminę uczestniczącą w Programie, na podstawie ważnej Karty, po przedłożeniu w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki opłaconego rachunku za towar lub usługę lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za towar lub usługę.
 10. Karty wystawiane są na wniosek rodzica lub opiekuna dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej.
 11. W urzędzie Miasta Ząbki przyjmowane są wnioski o wystawienie Kart dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki.
 12. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl lub w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 35, I piętro.
 13. Do wniosku należy dołączyć
 1. kserokopię pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z oryginalną prezentatą lub wydrukowaną internetową pierwszą stroną Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Urzędu Skarbowego w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni
 2. kserokopię decyzji Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ustalenia wysokości podatku
  od nieruchomości lub kserokopię deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej w Urzędzie Miasta Ząbki.
 3. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci z rodzin wielodzietnych, które ukończyły 18 lat,
 4. kolorowe zdjęcia formatu jak do legitymacji lub dowodu osobistego, poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci), podpisane na odwrocie
  (imię i nazwisko) lub przesłane w formie elektronicznej na adres: iwona.kosko@zabki.pl.


Powiatowa Karta Rodziny dla poszczególnych członków z rodzin wielodzietnych
z terenu Miasta Ząbki, będzie wyrabiana w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
po przekazaniu przez Miasto Ząbki zbiorczego wniosku z terenu Miasta Ząbki o wyrobienie i wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych z naszego Miasta. Kartę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie będzie można odebrać w Urzędzie Miasta Ząbki.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wypełnione i podpisane wnioski
o wydanie Powiatowej Karty Rodziny łącznie z opisaną powyżej dokumentacją składać w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 35, I piętro, tel. 22 5109-742.


Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wypełnione na prawidłowym druku wniosku oraz przedłożone z kompletem załączników.