KARTA MIESZKAŃCA „JESTEM Z ZĄBEK”

W Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 pok.8  można wyrobić Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek” w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – czwartek 8:00 -16:00, piątek 7:00 – 15:00. Karta uprawnia zameldowanych mieszkańców miasta, oraz odprowadzających podatek dochodowy PIT na gminę Ząbki (deklarując miejsce zamieszkania w Ząbkach), do darmowych przejazdów autobusami linii "Ząbki-1" , "Ząbki-2", "Ząbki-3" oraz 25% rabatu na korzystanie z krytej pływalni w Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach, a także do korzystania z rabatów na towary i usługi w ponad 90-ciu ząbkowskich firmach wspierających akcję "Zniżka za dowód".
By otrzymać Kartę, należy osobiście udać się do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki, pok. 8, wypełnić na miejscu krótki formularz wniosku, mieć przy sobie fotografię oraz dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania karty.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca?
1. Kartę mogą otrzymać osoby zameldowane w Ząbkach na pobyt stały. Przy złożeniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub paszport.

2. Kartę mogą otrzymać również mieszkańcy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Ząbkach, ale opłaciły podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, a jako miejsce zamieszkania wskazały Ząbki, nawet w sytuacji, gdy nie wykazały dochodu. W tym wypadku muszą one przedstawić do wglądu pierwszą stronę deklaracji PIT za rok poprzedni (tam gdzie widnieje adres zamieszkania i pieczątka potwierdzająca złożenie). Jeśli deklaracja była wysłana pocztą, należy okazać dodatkowo dowód nadania na poczcie, jeśli deklaracja była wysłana drogą elektroniczną konieczne jest okazanie również wydruku tzw. upo (urzędowego potwierdzenia odbioru). Jeśli mieszkaniec nie ma powyższych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku, karta mieszkańca może być wydana na podstawie zaświadczenia wydanego przez US Wołomin o rozliczeniu podatku dochodowego ze wskazaniem miejsca zamieszkania podatnika w Ząbkach.

3. Kartę Mieszkańca będą mogły otrzymać również dzieci rodziców i opiekunów prawnych zameldowanych w Ząbkach na pobyt stały lub odprowadzających w Ząbkach podatki, przynajmniej jedno z rodziców musi mieć uprawnienie do karty. Wniosek o wydanie karty dla dziecka musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna. Do otrzymania Karty dla osoby niepełnoletniej, należy przedstawić kartę rodzica z zastrzeżeniem, że rozliczenie PIT powinno dotyczyć roku poprzedzającego.