OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZĄBKI

Obraz domyślny


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze m.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 27 marca 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.,
w Urzędzie Gminy Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu (pon. 10 00-1800, wt.-czw. 8 00-1600, pt. 7 00-1500). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami będzie miała miejsce w dniu 20 kwietnia 2018 r . w Urzędzie Gminy Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w sala konferencyjna na parterze budynku o godz. 10 00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ząbki
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu
w Urzędzie Miasta Ząbki.

Uwagi należy wnosić do Burmistrza Miasta Ząbki w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, z poddaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Ząbki.