Zaproszenie do konkursu na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2017-01/autokonkurs/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Burmistrz Miasta Ząbki

zaprasza do udziału w konkursie na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i kategoria open (osoby pełnoletnie, szkoły podstawowe, gimnazjalne, inne podmioty). W ramach konkursu uczestnik przedstawi samodzielnie zbudowany pojazd, lub projekt pojazdu lub samochód przerobiony na zasilanie elektryczne. Dodatkowo może zaprezentować swój pojazd w przejeździe pokazowym.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką oraz promowanie ekologicznych źródeł energii wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Politechniki Warszawskiej i FordStore Autonobile.
Deklarację uczestnictwa można przesyłać do 30 kwietnie 2017 r. na adres e-mail: promocja@zabki.pl .
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, a zwycięzcy nagrodzeni podczas I Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych ( https://ekozlot.pl ), który będzie miał miejsce na Pikniku Ekologicznym w dniu 28 maja 2017 r. w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach.

REGULAMIN KONKURSU

NA BUDOWĘ PASAŻERSKIEGO POJAZDU MOBILNEGO

ZASILANEGO ELEKTRYCZNIE, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”

§1

Organizator

Organizatorem Konkursu na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, zwanego dalej „konkursem”, jest Miasto Ząbki, adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.

§ 2
Patron merytoryczny

Patronem merytorycznym konkursu jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

§ 3
Kategorie konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczestników, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie zgodnie z §5 Regulaminu, w następujących kategoriach wiekowych:

 1. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne;
 2. uczelnie wyższe;
 3. open.

§ 4

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 1. przedstawienie pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, przedstawienie projektu takiego pojazdu lub zaprezentowanie przerobionego pojazdu produkowanego seryjnie, na zasilanie elektryczne oraz bezpieczny przejazd zaprezentowanych pojazdów, sprawnych technicznie po terenie zamkniętym;
 2. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką;
 3. promowanie ekologicznych źródeł energii wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki;
 4. pobudzenie do kreatywności i innowacyjności;
 5. promocja miasta Ząbki.

§ 5

Warunki udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje chwila przesłania deklaracji uczestnictwa) na adres promocja@zabki.pl na wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Deklaracja uczestnictwa powinna zostać wypełniona w języku polskim.
 4. Do deklaracji uczestnictwa należy załączyć opis projektu pojazdu mobilnego wraz z rysunkiem technicznym lub dokumentację projektową, jeżeli uczestnik taką posiada, w formie elektronicznej, otwieranej przez ogólnodostępne przeglądarki. Opis lub dokumentacja projektowa powinny być opracowane w języku polskim.
 5. W deklaracji uczestnik powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który ma być kierowana korespondencja dotycząca konkursu. Przesłanie na adres e-mail wskazany w ust. 2 deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej.
 6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko i wyłącznie jeden model pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie i jedną dokumentację.
 7. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1 do regulaminu) w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Imiona i nazwiska uczestników konkursu Organizator może wykorzystać w informacjach na stronie www.zabki.pl, w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym (w tym w Gazecie Samorządowej „Co słychać?”), w Radiu Ząbki a także w innych stacjach radiowych o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym oraz na kontach miasta Ząbki w portalach społecznościowych a także na portalach społecznościowych i stronach internetowych promujących I Zlot samochodów elektrycznych i hybrydowych. Piknik Ekologiczny.
 8. Administratorem danych osobowych jest Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
 9. Przesłanie deklaracji uczestnictwa przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że projekt konkursowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz nie posiada wad prawnych.
 10. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Kapituły Konkursowej oraz ich rodziny.

§ 6

Termin i etapy konkursu

Konkurs składa się z:

 • kwalifikacji wstępnych;
 • prezentacji modelu pojazdu lub przedstawienia dokumentacji ( w przypadku konceptu);
 • przejazdu pojazdem mobilnym - punkt nieobowiązkowy.


Etap I – Kwalifikacje wstępne

 1. W ramach kwalifikacji wstępnych Kapituła Konkursu dokona oceny przesłanej dokumentacji projektowanego lub opisu projektu pojazdu mobilnego.
 2. Pełna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zabki.pl do dnia 15 maja 2017 roku. Organizator prześle informację na adres e-mail wskazany w deklaracji uczestnictwa o zakwalifikowaniu danego uczestnika do etapu II konkursu.


Etap II – Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/projektu.

 1. Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/projektu odbędzie się w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach w dniu 28 maja 2017 roku.
 2. Modele pojazdów projektu oceniane będą przez Kapitułę Konkursu.
 3. Jeżeli zgłoszony model nie będzie odpowiadał warunkom technicznym wskazanym w załączniku nr 2 do regulaminu, Kapituła Konkursu wykluczy jego udział w przejeździe.


Etap III – Przejazd pasażerskim pojazdem mobilnym

 1. Przejazd będzie odbywał się na terenie zamkniętym dla ogólnodostępnego ruchu drogowego, udostępnionym przez Organizatora.
 2. Do przejazdu będą dopuszczone jedynie pojazdy bezpieczne, sprawdzone przez konstruktora, na jego odpowiedzialność.
 3. Kierowca pasażerskiego pojazdu mobilnego będzie dopuszczony do przejazdu, wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa w przejeździe, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu, która będzie dostarczona do Organizatora przed przejazdem.

§ 7

Licencja oraz wizerunek uczestnika

 1. Uczestnicy, przesyłając do organizatora deklaracje uczestnictwa, udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej, na terytorium Polski i całego świata, na czas nieokreślony, na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji projektowej lub opisu (wraz z rysunkiem technicznym) pojazdu mobilnego na następującym polu eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Jednocześnie uczestnicy zrzekają się prawa wypowiedzenia udzielonej licencji.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub głosu i na ich utrwalenie podczas etapu II lub III konkursu (na fotografiach, na filmach lub w nagraniach dźwiękowych) oraz ich rozpowszechnianie: na stronie www.zabki.pl, w prasie o zasięgu regionalnym (w tym w Gazecie Samorządowej „Co słychać?”), w Radiu Ząbki lub stacjach radiowych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym oraz w portalach społecznościowych na kontach miasta Ząbki.

§ 8

Kapituła Konkursowa

 1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursową do: merytorycznej oceny dokumentacji przesłanej przez uczestników, oceny podczas prezentacji zgłoszonych pasażerskich pojazdów mobilnych zasilanych elektrycznie lub konceptu pasażerskich pojazdów mobilnych zasilanych elektrycznie oraz przyznania nagród. Kapituła Konkursu będzie składać się z co najmniej 4 osób. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą przedstawiciele Organizatora konkursu lub osoby przez niego wskazane oraz Patrona merytorycznego konkursu. Organizator wybierze przewodniczącego oraz sekretarza konkursu.
 3. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 10
Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 maja 2017 r., podczas Pikniku Ekologicznego w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach.

§ 11
Nagrody

 1. Nagrody są przyznawane łącznie dla wszystkich kategorii uczestników.
 2. Organizator przewiduje za zajęcie trzech pierwszych miejsc nagrodę pieniężną oraz nagrody dodatkowe i dyplomy.
 3. Wartość nagród pieniężnych zostanie podana na stronie internetowej Organizatora www.zabki.pl najpóźniej na miesiąc przed finałem konkursu.
 4. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na konto bankowe wskazane przez uczestnika.

§ 12

Postanowienia końcowe

  1. Organizator może unieważnić konkurs w przypadku braku zgłoszeń lub niewielkiej ilości zgłoszeń, o czym informuje na stronie www.zabki.pl oraz przesyła wiadomość o unieważnieniu konkursu na adresy e-mail uczestników, którzy dokonali zgłoszenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

Załączniki:

 1. Wzór deklaracji uczestnictwa w konkursie pn.„Zbuduj pasażerski pojazd mobilny
 2. Wymagania techniczne
 3. Wzór deklaracji uczestnictwa w przejeździe