Program "Rodzina 500 +"

Realizatorem Programu "Rodzina 500 +" w Ząbkach będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.

Zainteresowane osoby odsyłamy do informacji w tym zakresie na stronę internetową MRPiPS-u

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozpatrujemy możliwość składania wniosków w punktach w różnych częściach miasta, również po godzinach pracy.

Szczegółowe informacje w zakresie punktów i terminów składania wniosków w tych punktach zostaną przekazane w najbliższym czasie.


Miejsca i terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 1

Poniedziałek - 10 – 18
Wtorek - 8 – 16
Środa - 8 – 16
Czwartek - 8 – 16
Piątek - 7 – 15

tel. 22 5109-815


Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego

Termin na złożenie wniosku:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski składane po tym terminie skutkować będą przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego:

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, z uwzględnieniem sytuacji każdego wnioskodawcy indywidualnie, na okres:

 • Od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 


 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załączniki które składają osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko

 1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy należy dołączyć odpowiednio dokumenty wymienione w art. 13 ust. 4 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze.

 1. oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f PDOFiz u każdego członka rodziny Załącznik nr 2 – składa każdy dorosły członek rodziny o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o tych dochodach – Załącznik nr 3 składa każdy dorosły członek rodziny o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rozliczający się na podstawie w/w przepisów,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (art. 13 ust. 4 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci):
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. a Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. b Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. c Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – Załącznik nr 4 składa każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne w przypadku ubiegania się na pierwsze dziecko;
 5. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze)składa osoba o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 6. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa osoba o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną(§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) - składa osoba o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. g Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze)składa osoba o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. h tire 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (§ 2 ust. 2 pkt.1 lit. h tire 2Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);, na pierwsze dziecko:
 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (kserokopie świadectw pracy, potwierdzających utratę dochodu za 2014 rok, umowy zlecenia, umowy o dzieło, Pit-11) (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa osoba o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składają osoby o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 12. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. k Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składają osoby o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
 13. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm) - (§ 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
 14. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (§ 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
 15. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (§ 2 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
 16. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (§ 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
 17. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (§ 2 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
 18. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/na pierwsze dziecko. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);.
 19. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG.

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.