Becikowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach zajmuje się wypłatą "becikowego" - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców miasta Ząbki na wszystkie nowo narodzone dzieci.

"Becikowe" przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł, w wysokości 1000 zł na każde żywe urodzone dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, z wyjątkiem osób, którzy są opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015 (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2016 do 31.10.2017) z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje interesantów w dniach:

Poniedziałek 10.00-18.00

Wtorek 8.00 - 16,00

Piątek 7.00 -15.00

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o św. Rodzinne i Becikowe

Uwaga! obecny rok szkolny 2016/2017 Kolejny rok szkolny 2017/2018

Nie pobieramy zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego i z ZUS o składakach zdrowotnych

Dochodem rodziny osoby ubiegającej się o Świadczenia Rodzinne są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dane o dochodach z 2015 roku w przypadku osób z nadanym numerem PESEL - organ uzyskuje samodzielnie.


 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający dane osoby wnioskującej (do wglądu)
 2. Akty urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie;
 3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - oryginał.
 4. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 6. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 7. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2015
 8. Akt zgonu;
 9. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, decyzja na pobyt;
 10. Odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 11. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 r.;
 12. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/ lub oświadczenie osoby składającej wniosek o św. rodzinne o ciągłości zatrudnienia.
 13. Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)
 14. Kserokopia PIT- UZ dotyczący rozliczenia za rok 2014
 15. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2015 rok, umowy zlecenia za 2015 rok, umowy o dzieło za 2015 r, PIT-11, PIT-36 za 2015 rok z działalności gospodarczej;
 16. Kserokopia PIT 8C za 2015 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;
 17. Potwierdzenie utraty stypendium doktoranckiego:
 18. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony i okresie sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy.
 19. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2015
 20. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
 21. Kserokopia – decyzji z Urzędu Pracy (będąca w posiadaniu członka rodziny).
 22. Zaświadczenie o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego za 2015 rok – w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.
 23. Zaświadczenie o składkach zdrowotnych z ZUS za 2015 rok / o objęciu ubezpieczeniem społecznym - w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.

Prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii wymaganych w konkretnej sprawie dokumentów, co ułatwi sprawną obsługę