Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

II. Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub;
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo;
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. (Definicja osoby uczącej w punkcie I)

IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1.   95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
 3. 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia;

V. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko);
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

VI. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015 (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2016 do 31.10.2017) z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

VII. Wniosek o zasiłek rodzinny:

Należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

VIII. Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje interesantów w dniach:

Poniedziałek - 10.00 - 18.00

Wtorek         -   8.00 - 16.00

Środa            -   7.00 - 15.00

IX Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o św. Rodzinne i Becikowe

Uwaga! obecny rok szkolny 2016/2017 Kolejny rok szkolny 2017/2018

Nie pobieramy zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego i z ZUS o składakach zdrowotnych

Dochodem rodziny osoby ubiegającej się o Świadczenia Rodzinne są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dane o dochodach z 2015 roku w przypadku osób z nadanym numerem PESEL - organ uzyskuje samodzielnie.

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający dane osoby wnioskującej (do wglądu)
 2. Akty urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie;
 3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - oryginał.
 4. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 6. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 7. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2015
 8. Akt zgonu;
 9. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, dycyzja na pobyt;
 10. Odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 11. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 r.;
 12. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/ lub oświadczenie osoby składającej wniosek o św. rodzinne o ciągłości zatrudnienia.
 13. Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)
 14. Kserokopia PIT- UZ dotyczący rozliczenia za rok 2014
 15. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2015 rok, umowy zlecenia za 2015 rok, umowy o dzieło za 2015 r, PIT-11, PIT-36 za 2015 rok z działalności gospodarczej;
 16. Kserokopia PIT 8C za 2015 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;
 17. Potwierdzenie utraty stypendium doktoranckiego:
 18. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony i okresie sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy.
 19. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2015
 20. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
 21. Kserokopia – decyzji z Urzędu Pracy (będąca w posiadaniu członka rodziny).
 22. Zaświadczenie o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego za 2015 rok – w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.
 23. Zaświadczenie o składkach zdrowotnych z ZUS za 2015 rok / o objęciu ubezpieczeniem społecznym - w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.

Prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii wymaganych w konkretnej sprawie dokumentów, co ułatwi sprawną obsługę


Zasiłek pielęgnacyjny

I. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

II. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. kserokopia dowodu osobistego osoby wnioskującej;
 3. kserokopia aktu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.


Świadczenie pielęgnacyjne

I. Komu przysługuje Świadczenie Pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku za znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom o których mowa w ust. 1 pkt 4 innym niż spokrewnioną w pierwszym stopniu, z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. nie ma osób o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od 01.01.2017 r. w wysokości 1406,00 zł.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z 2012 roku pozycja 788 z późn. zm) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na podstawie art.16 a ust. 2 ww. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Stosownie do treści art. 16a ust. 6 ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków , o których mowa w art.16a.

Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust.4e, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu , na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełnienia warunków, o których mowa w art.16a.

W bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 764 złotych. w okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) (uchylona),

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) uchylony z dniem 01.01.2017 r.

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Terminy składania wniosków o Świadczenia Rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.