Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Świadczeniami pomocy materialnej są:
  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.

Stypendia szkolne

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

  • zamieszkujący na terenie miasta Ząbki,
  • uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia,
  • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

Wysokość stypendium szkolnego - jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 94,40 zł i nie może przekraczać 236,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
  • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
  • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.360 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.124 zł).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 1 września do 15 września każdego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 12.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW


Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2. Uchwała Rady Miasta Ząbki nr XIV/98/2011 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ząbki.


Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium

Wzór zaświadczenia o dochodach

Oświadczenie