Oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 12

tel. 22 510 98 16


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny

I Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie:                                                                                                      a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub uzupełnione studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II Wymagania pożądane

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • obsługa komputera (Word, Excel);
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • rzetelność, systematyczność;
 • komunikatywność i otwartość;
 • bezkonfliktowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • wykonywanie działań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

IV Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, rekomendacji, itp.) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

Informacje dodatkowe

 1. Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę, także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).
 2. Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2018 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” do dnia 15 grudnia 2017 r. osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 12

05-091 Ząbki


lub na adres e-mail: ops-zabki@wp.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


Artur Kołodziejczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach