Oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 12

tel. 22 510 98 16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego


  1. Wymagania niezbędne:
    1. Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
    2. Nieposzlakowana opinia; 
    3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    4. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego tj. spełnienie co najmniej jednego z wymieniowych w pkt a-l warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

c) w okresie pomiędzy 1.10.2008 r. a 31.12 2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. ( Dz. U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158), na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

d) otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna;

e) otrzymanie przed 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

f) ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;

g) zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów;

h) ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

i) rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. Studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

j) rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;

k) zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata;

l) zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6. Znajomość m. in. ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych;

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku o podobnym charakterze;

2. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z Klientami;

3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej;

4. Znajomość obsługi komputera;

5. Komunikatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z Klientami, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnie oraz współpracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zdolność do rozwiązywania problemów;

6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie odpowiednich form pomocy dla osób potrzebujących;

3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych;

5. Motywowanie do aktywności w rozwiązywaniu problemów, wspieranie rodziny w codziennym jej funkcjonowaniu;

6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

7. Pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, organizowanie wolontariatu;

8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

9. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

10. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań;

11. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny;

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, rekomendacji, itp.) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

Informacje dodatkowe

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 17 października 2017 r. osobiście w siedzibie Ośrodka, drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 12 lub na adres e-mail: ops-zabki@wp.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


Artur Kołodziejczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach