Oferty pracy

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Ząbkach

05 – 091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 22 51 09 803 do 821

Poszukuje kandydata na stanowisko

pracownika socjalnego

Wymagania:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
  • ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), 
  •  3. nieposzlakowana opinia,
    4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
    5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    6. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:
1. obsługa komputera, w tym programu Pomost
2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej,
5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
6. rzetelność i systematyczność,
7. asertywność,
8. odporność na stres.

Zakres czynności:
1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń,
2. prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
5. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: ops-zabki@wp.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać "oferta pracy") lub osobiście składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach przy ul.Wojska Polskiego 12 do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 bądź przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach
ul. Wojska Polskiego 12
05-091 Ząbki

z dopiskiem: „Oferta pracy – pracownik socjalny”

Elżbieta Rutkowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach