Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych
mail: daneosobowe@zabki.pl
telefon: 783-220-250

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy o ochronie danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane


§ 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miasto Ząbki (ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki).


§ 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Można napisać do nas w tej sprawie na adres daneosobowe@zabki.pl lub zadzwonić: 783-220-250.


§ 3. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania wniosków i podań, gdy odwiedzacie Państwo urząd lub dzwonicie do nas. Pozyskujemy je również sami – z urzędowo dostępnych ewidencji, rejestrów, wpływających do urzędu dokumentów.


§ 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane dlatego, że musimy wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny – np. rozpoznanie wniosku, podania, wezwania innych podmiotów.


§ 5. Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Do wypełnienia naszych obowiązków potrzebujemy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz prawidłowo rozpoznać wniosek, podanie. Zapewniamy, że ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Jeżeli nie podacie nam Państwo danych, w niektórych przypadkach nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi lub rozpoznać wniosku, podania.


§ 6. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się
    w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 7. W jakich sytuacjach możecie Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest możliwe, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście.


§ 8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom obsługującym nasz system informatyczny lub udostępniają nam narzędzia informatyczne. Z każdym takim podmiotem mamy zawarte stosowne umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych. Dane możemy również przekazać innym organom zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane przechowujemy przez okres, który określają przepisy prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).


§ 10. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


§ 11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Powyżej zawarte informacje są informacjami ogólnymi. Jeżeli chcielibyście Państwo poznać szczegóły, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zabki.pl (zakładka "Dane osobowe") lub do kontaktu z konkretnym referatem urzędu. Sukcesywnie będziemy Państwu przekazywać szczegółowe informacje w tym zakresie przy okazji kierowania bieżącej, urzędowej korespondencji.

RODO - wersja polska