Fundusz alimentacyjny


I. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, sprawa o egzekucję alimentów toczy się u komornika sądowego, ale egzekucja okazała się bezskuteczna.

II. Co to jest bezskuteczna egzekucja?

Przez bezskuteczność egzekucji rozumie się taką egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

III. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

 1. 18 roku życia;
 2. w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo;

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

IV. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015 r. (dla osób ubiegających się o świadczenie od 01.10.2016 do 30.09.2017) z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

V. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

VI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

VII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. Zawarła związek małżeński;

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

IX Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o św. z Funduszu Alimentacyjnego

Uwaga! obecny rok szkolny 2016/2017 Kolejny rok szkolny 2017/2018

Nie pobieramy zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego i z ZUS o składakach zdrowotnych

Dochodem rodziny osoby ubiegającej się o Świadczenia Rodzinne są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dane o dochodach z 2015 roku w przypadku osób z nadanym numerem PESEL - organ uzyskuje samodzielnie.

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający dane osoby wnioskującej (do wglądu)
 2. Akty urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie;
 3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - oryginał.
 4. Kopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 6. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 7. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2015
 8. Akt zgonu;
 9. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, dycyzja na pobyt;
 10. Odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację oraz odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 11. Zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015 r.;
 12. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie /od kiedy do kiedy/ lub oświadczenie osoby składającej wniosek o św. rodzinne o ciągłości zatrudnienia.
 13. Uzyskanie dochodu/Zaświadczenie z zakładu pracy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wynagrodzenie netto)
 14. Kserokopia PIT- UZ dotyczący rozliczenia za rok 2014
 15. Kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego utratę dochodu za 2015 rok, umowy zlecenia za 2015 rok, umowy o dzieło za 2015 r, PIT-11, PIT-36 za 2015 rok z działalności gospodarczej;
 16. Kserokopia PIT 8C za 2015 rok, w przypadku otrzymywania stypendium szkolnego;
 17. Potwierdzenie utraty stypendium doktoranckiego:
 18. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony i okresie sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy.
 19. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2015
 20. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
 21. Kserokopia – decyzji z Urzędu Pracy (będąca w posiadaniu członka rodziny).
 22. Zaświadczenie o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego za 2015 rok – w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.
 23. Zaświadczenie o składkach zdrowotnych z ZUS za 2015 rok / o objęciu ubezpieczeniem społecznym - w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.

Prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii wymaganych w konkretnej sprawie dokumentów, co ułatwi sprawną obsługę


Terminy składania wniosków o Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.