Imieniny: Krystyna, Marii, Marka
Pogoda: Temperatura 9°C

Niezwykli goście z Tajwanu w Z...

„Ciekawie było poznać tylu nowych, fajn...

Przedpremierowa projekcja film...

W miniony piątek 11 września o godz. 17...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Aktualności

Zapisy dzieci do szkół i przedszkoli publicznych

Zapisy dzieci do szkół i przedszkoli publicznych

,,ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DZIECI
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA ZĄBKI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"
Od 1 marca 2012 r. rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ząbki, która trwać będzie do 30 marca 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczono na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w zakresie kryteriów obowiązujących reguluje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.), w myśl którego do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Zgodnie z dodatkowymi, przyjętymi przez organ prowadzący kryteriami rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Ząbki, w pierwszej kolejności będą przyjmowane:

1. dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Ząbki wymagane potwierdzenie miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów dziecka na podstawie dowodu osobistego, a w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania, dokumentem potwierdzającym aktualny adres miejsca zamieszkania jest druk ZAP-3 „Zgłoszenie Aktualizacyjne Osoby Fizycznej Będącej Podatnikiem”

2. dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2011 r. przepisami, w myśl art.14 ust.3 cytowanej powyżej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu,

3. dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT za 2011 r. w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, wskazując miejsce zamieszkania w Ząbkach,

4. dzieci obojga rodziców pracujących (przedstawienie do wglądu druku RMUA „Raport Miesięczny Dla Osoby Ubezpieczonej”),

5. dzieci uczęszczające już do danego przedszkola,
6. rodzeństwo dzieci uczęszczających do danego przedszkola;
7. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
8. dzieci, które będą korzystały z pełnej oferty przedszkola.


Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 2012 r. dotyczącym zmiany przepisów związanych z przesunięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, dziecko sześcioletnie, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie pójdzie 1 września 2012 roku lub 1 września 2013 r. do pierwszej klasy szkoły podstawowej, będzie musiało kontynuować edukację przedszkolną. Obowiązkiem gminy będzie zapewnienie takiemu dziecku miejsca w przedszkolu.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) nie posługuje się pojęciem osoby samotnie wychowującej dziecko, zaś wykonawcze do tej ustawy cytowane powyżej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, używa wprawdzie w § 2 określenia „dzieci ojców i matek samotnie je wychowujących”, ale nie definiuje go. Wobec niejednolitości definicji omawianego pojęcia w ww. przepisach prawa oświatowego, na potrzeby rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013 do publicznych przedszkoli z terenu Miasta Ząbki za osobę „samotnie wychowującą dzieci” przyjęto - jednego z rodziców, albo opiekuna prawnego dziecka, którego drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, albo odbywa karę pozbawienia wolności.
Przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, nie odbywa się w trybie postępowania administracyjnego, w związku z tym w sytuacji nie przyjęcia dziecka do przedszkola, nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.). W przypadku zakwestionowania przez rodzica / prawnego opiekuna nie przyjęcia jego dziecka do przedszkola, rodzic może wnieść pisemne odwołanie w ww. sprawie do dyrektora placówki. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodzica / prawnego opiekuna dziecka odwołania w sprawie rekrutacji jest ostateczna.


Referat Oświaty i Polityki Społecznej