Podatek śmieciowy

Informujemy, że od dnia 01.04.2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegną zmianie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

  • w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wysokość opłaty wyniesie 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (108,00 zł za kwartał),
  • w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie wysokość opłaty wyniesie 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (216,00 zł za kwartał).

Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany ze wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) co ma bezpośrednie przełożenie na cenę końcową ponoszoną przez gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki
w 2017 roku najniższe oferty przekroczyły o ponad 30% stawki, jakie były oferowane w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016.

Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest ustalana na podstawie kosztów funkcjonowania systemu, po przeprowadzeniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany przede wszystkim ze wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), co ma bezpośrednie przełożenie na cenę końcową ponoszoną przez gminę. Miasto Ząbki nie prowadzi instalacji RIPOK, w związku z czym nie ma wpływu na cenę pobieraną za zagospodarowanie odpadów, a cena ta jest główną składową całości kosztów. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki w 2017 roku
(http://bip.zabki.pl/zp-271-24-2016) najniższe oferty przekroczyły o ponad 30% stawki, jakie były oferowane w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty funkcjonowania systemu powinny zostać pokryte z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

system funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku (nowy wzór deklaracji poniżej)

Przypominamy że opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października) w kasie UM lub na  indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.

ZA IV KWARTAŁ 2018 R.
(PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ)
OPŁATĘ WNOSIMY DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl