Podatek śmieciowy

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się sposób ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzony zostaje podział na gospodarstwa domowe jednoosobowe oraz większe, różnicując stawki opłaty, której wysokość w przypadku gospodarstw domowych:

  • jednoosobowych - wyniesie 45 zł, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
    oraz 90 zł, gdy odpady nie są segregowane,
  • wieloosobowych- wyniesie 70 zł, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
    oraz 140 zł, gdy odpady nie są segregowane.

W związku z powyższym do 30 września 2019 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wzorem ustalonym uchwałą Nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r., w której ustalono również, że dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów poniżej:

Oświadczenie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przypominamy że opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października) w kasie UM lub na  indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.

ZA IV KWARTAŁ 2019 R.
(PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ)
OPŁATĘ W NOWEJ WYSOKOŚCI WNOSIMY DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl