Podatek śmieciowy

Informujemy, że od dnia 01.03.2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr III / 22 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegną zmianie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

  • w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wysokość opłaty wyniesie 68,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (204,00 zł za kwartał),
  • w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie wysokość opłaty wyniesie 136,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (408,00 zł za kwartał)

Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany ze wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) co ma bezpośrednie przełożenie na cenę końcową ponoszoną przez gminy.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane do instalacji w regionie, w którym zostały wytworzone. Podział województwa na regiony następuje w drodze stosownej uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). W warszawskim regionie gospodarki odpadami znajduję się sześć instalacji o statusie RIPOK. Poza problemem ze znalezieniem instalacji, która przyjmie odpady celem ich zagospodarowania jest stały proces podnoszenia cen przez instalacje o statusie RIPOK co bezpośrednio wpływa na wzrost opłaty jaką podmioty obsługujące mieszkańców gminy muszą przeznaczyć na odbiór odpadów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych oraz zielonych z terenu miasta Ząbki w 2019 roku najniższa oferta opiewała na ponad 9 mln zł. W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów zostały podjęte dwie uchwały: o odpłatności 68,00 zł od gospodarstwa domowego (od 01.03.2019 r.) oraz uchwała intencyjna dotycząca rozliczania opłaty za odbiór odpadów proporcjonalnie od ilości zużytej wody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty, które wnoszą mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów muszą w pełni zbilansować system tzn. gmina nie może dopłacać do systemu, jak również nie może zarabiać na odbiorze odpadów. Kwota całkowita (roczna) wynika z postępowania przetargowego, w którym udział biorą podmioty zajmujące się odbiorem odpadów. Oferty firm obsługujących uzależnione są również od kilku czynników: (jednym z najważniejszych jest cena odbioru odpadów w Regionalnej Instalacji Odbioru Odpadów Komunalnych).

Miasto Ząbki nie ma wpływu na wysokość ceny odbioru odpadów. Władze Urzędu nie pozostają bierne. Urząd Miasta Ząbki podjął szereg interwencji w różnych instytucjach, m.in. kierując pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Marszałkowskiego oraz kierując interpelacje do ministra środowiska.  

System funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku (nowy wzór deklaracji poniżej)

Przypominamy że opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października) w kasie UM lub na  indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.

ZA II KWARTAŁ 2019 R.
(KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC)
OPŁATĘ WNOSIMY DO 15 KWIETNIA 2019 R.

Pytania proszę kierować na adres pawel.radzio@zabki.pl