TAKrodzina.pl

Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta Ząbki z rodzin wielodzietnych

Dnia 14 marca 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego a Miastem Ząbki reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ząbki. Lokalny program Powiatowej Karty Rodziny wdrożony został zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Ząbki w tej sprawi

 • Uchwałą Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki dnia 13 marca 2013 r . w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny Takrodzina.pl,
 • Uchwałą Nr LIV/495/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.

Informuję Państwa, że:

 • Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, których członkowie mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Ząbki pod wspólnym adresem.
 • Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.

Wsparcie Rodziny Wielodzietnej polega na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:

 1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
 2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
 4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiana w szkole.

Aby korzystać z ww. ulg członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki muszą posiadać Powiatową Kartę Rodziny dla poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci, w tym także dzieci uczących się, które ukończyły 18 lat).
Aby otrzymać Powiatową Kartę Rodziny należy ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl pobrać wniosek „Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Powiatowej Karty Rodziny” a następnie wypełnić go przez ojca lub matkę rodziny wielodzietnej. Wniosek można pobrać również w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 23, I piętro.
Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument (do wglądu) potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni,
 • zaświadczenie ze szkoły (do wglądu) potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci z rodzin wielodzietnych, które ukończyły 18 lat,
 • kolorowe zdjęcia formatu jak do legitymacji lub dowodu osobistego, poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, dzieci), opisane na odwrocie czyje to zdjęcie podając: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub opisane zdjęcia w formie elektronicznej na adres: iwona.kosko@zabki.pl.

Powiatowa Karta Rodziny dla poszczególnych członków z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki, będzie wyrabiana w Starostwie Powiatowym w Wołominie, po przekazaniu przez Miasto Ząbki zbiorczego wniosku z terenu Miasta Ząbki o wyrobienie i wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych z naszego Miasta. Kartę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie będzie można odebrać w  Urzędzie Miasta Ząbki.
W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wnioski o wydanie Powiatowej Karty Rodziny łącznie z opisaną powyżej dokumentacją składać w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 23, I piętro, tel. 22 5109-797.


Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wypełnione zgodnie ze wzorem wniosku umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl wraz z wymaganą załączoną do wniosku dokumentacją.