Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta Ząbki z rodzin wielodzietnych

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Informuję Państwa , że:

 • do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej tj. rodzic, małżonek rodzica i dziecko,
 • przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
 • prawo z korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu,
 • prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP,
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej , państwa członkowskiego EFTA,
 • karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica- na czas nieokreślony,
 • dziecku w wieku do ukończenia 18-go roku życia- do ukończenia 18-go roku życia,
 • dziecku do ukończenia 25-go roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej- do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4,
 • bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • karta jest wydawana bezpłatnie,
 • karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej,
 • wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej- mieszkańcy Miasta Ząbki składają wnioski w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej w pokoju nr 23 ,
 • przy składaniu wniosku należy okazać:
 • w przypadku rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18-go roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- złożyć oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- złożyć oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 okazuje się dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wzór wniosku o przyznanie karty oraz wydanie jej duplikatu jest do pobrania na stronie www.zabki.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki w pokoju nr 23,
 • w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Miasta Ząbki (informację należy złożyć w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Ząbki), zmiana danych zawartych w karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty,
 • w przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł,
 • Urząd Miasta Ząbki przekazuje w systemie elektronicznym złożone wnioski do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Karty Dużej Rodziny są drukowane, a następnie przesyłane do Urzędu Miasta Ząbki. Wnioskodawcy odbierają karty w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki w pokoju nr 23 po uprzednim poinformowaniu o możliwości odbioru,
 • Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny
 • Więcej informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/