Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta Ząbki z rodzin wielodzietnych

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Informuję Państwa, że:

 • do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej tj. rodzic, małżonek rodzica i dziecko,
 • przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
 • prawo z korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu,
 • dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jestKarta Dużej Rodziny,
 1. karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
  rodzicowi oraz małżonkowi rodzica- na czas nieokreślony,
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18-go roku życia- do ukończenia 18-go roku życia,
 3. dziecku powyżej 18-go roku życia- odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o którym, mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18-go roku życia- na okres ważności orzeczenia,
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej- na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o którym, mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
 • karta jest wydawana bezpłatnie,
 • karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej,
 • wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej-mieszkańcy Miasta Ząbki składają wnioski w Urzędzie Miasta Ząbki w punkcie wydawania kart mieszkańca "Jestem z Ząbek", I piętro,
 • przy składaniu wniosku należy złożyć kserokopię oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, tj.:
 1. w przypadku rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18-go roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18-go roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18-go roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 8. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 okazuje się także dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • wzór wniosku o przyznanie karty oraz wydanie jej duplikatu jest do pobrania na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/, na stroniewww.zabki.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki w pokoju nr 29,
 • dokładny wykaz zniżek przysługujących na podstawie programu zamieszczony będzie na stronie rodzina.gov.pl,https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
 • w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Miasta Ząbki (informację należy złożyć w Urzędzie Miasta Ząbki ),
 • Urząd Miasta Ząbki przekazuje w systemie elektronicznym złożone wnioski do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Karty Dużej Rodziny są drukowane, a następnie przesyłane do Urzędu Miasta Ząbki. Wnioskodawcy odbierają karty w Urzędzie Miasta Ząbki w punkcie wydawania kart mieszkańca "Jestem z Ząbek", I piętro, po uprzednim poinformowaniu o możliwości odbioru przez pracownika urzędu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny łącznie z opisaną powyżej dokumentacją składać w Urzędzie Miasta Ząbki w punkcie wydawania kart mieszkańca "Jestem z Ząbek", I piętro, tel. 22 5109-797.

Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wypełnione zgodnie ze wzorem wniosku umieszczonym na podanych stronach internetowych wraz z wymaganą załączoną do wniosku dokumentacją.

Portale internetowe publikujące ważne informacje:

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

duzarodzina.pl/karty-duzych-rodzin

duzarodzina.pl - ogólnopolski portal dla rodzin wielodzietnych