Przypominamy o obowiązku meldunkowym

Obraz domyślny

Drogi Mieszkańcu,

W związku z licznymi apelami oraz różnego rodzaju akcjami informacyjnymi prowadzonymi w ramach kampanii „Już dziś zamelduj się w Ząbkach”, „Rozlicz swój PIT dla Ząbek” przypominamy o obowiązku meldunkowym nałożonym przez ustawodawcę w drodze ustawy o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terenie kraju jest zobowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30 dniu , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Meldunek jest prostą czynnością administracyjną, której możesz dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Aby się zameldować w urzędzie, pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia zameldowania. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu, domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.

Dołącz dowód osobisty, bądź paszport. Dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem, przynieś dokument, który to potwierdza np. (wypis, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny). Innym dokumentem może być umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.

Zameldowania w Twoim imieniu może dopełnić pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie w formie określonej w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (nie wymaga potwierdzenia notarialnego), a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty.

Aby zameldować się przez internet musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePuap lub bezpieczny podpis elektroniczny. Ponadto dołączasz dokument elektroniczny potwierdzający prawo do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania- skan (odzwierciedlenie cyfrowe). W przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym e Puap lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).

Jeśli chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie ,zamelduj się w swoim mieście Ząbki.


Referat Spraw Obywatelskich